Koop - Ruil Cilinders


Koopcilinders technische en speciale gassen

Voor zowel bedrijven als kleinverbruikers (particulieren) hebben wij een koop-ruilsysteem voor cilinders (gasflessen) van technische en speciale gassen.

De voordelen van koopcilinders zijn o.a.:

 • u betaalt geen depotkosten
 • u betaalt geen milieutoeslag
 • u betaalt geen huur
 • u betaalt geen keuringskosten
 • de cilinder blijft uw eigendom
 • als de cilinder leeg is, ruilt u deze om voor een volle cilinder en u betaalt alleen de vulling

Wij adviseren over de beste zuivere gassen en gasmengsels vooruw specifieke (las)processen. Industriële en beschermingsgassen voor metaalbewerking, maar ook propaan, koudemiddelen en zuurstof, stikstof en koolzuur voor andere toepassingen zijn snel leverbaar.

Voor meer informatie over ons koop-ruilsysteem neemt u contact met ons op of kom langs in onze showroom/winkel.
Wij zijn u graag van dienst!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra info:

Gassen worden veelal verpakt in gascilinders, ook wel gasflessen genoemd. Gassen vallen onder categorie ‘gevaarlijke stoffen’. Het vervoer van gassen in cilinders (of andere verpakkingen), het gebruik en de opslag is onderworpen aan een aantal wetten en regelingen. Ook is een groot aantal aspecten van de gascilinder als verpakking voor gassen vastgelegd in normen. 

De inhoud van een cilinder wordt uitgedrukt in liter waterinhoud. Volgens het ADR is het volume van een gasfles of gascilinder maximaal 150 liter. Gascilinders worden meestal meerdere malen gevuld en geleegd; het is een zogenaamde retouremballage, ook wel hervulbare cilinder genoemd. 

Er zijn ook gascilinders die maar één keer gevuld en geleegd worden. Deze noemt men niet-hervulbare cilinders of disposables. 

Een zeer groot gedeelte van de cilinders heeft een maximale werkdruk van 200 bar bij 15º C. Daarnaast komen ook cilinders voor met een lagere  werkdruk, b.v. cilinders met een werkdruk van 150 bar; dit zijn vaak wat oudere cilinders. Sinds circa 20 jaar is er een tendens om cilinders te gebruiken met een hogere werkdruk (250 of 300 bar). 

De kleurcodering van de cilinderschouder dient als extra informatie, deels met betrekking tot de eigenschappen van de gassen. Deze blijft ook herkenbaar als het etiket bijv. op grotere afstand niet leesbaar is. 

 • Giftig en/of corrosief (geel)
 • Brandbaar (rood)
 • Oxiderend (lichtblauw)
 • Inert (lichtgroen)

 Aan sommige gassen zijn vaste kleuren toegekend.

 • Argon - donkergroen
 • Helium - lichtbruin
 • Acetyleen - donkerbruin
 • Zuurstof - wit
 • Stikstof - zwart
 • Lachgas - donkerblauw

Bekijk en/of download hier de brochure Kleurcodering gascilinders

De norm voor de kleurcode geldt niet voor propaan, butaan, koudemiddelen en blusmiddelen.

Gasspecifieke aspecten

Bij een aantal gassen, die op grote schaal worden toegepast, spelen heel specifieke eigenschappen van het gas een belangrijke rol bij de uitvoering van de cilinder en de toebehoren. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Veiligheids Informatie Bladen, die wij u op uw verzoek kunnen doen toekomen. 

Hieronder worden slechts enkele aandachtspunten aangegeven. Hierbij wordt nadrukkelijk niet ingegaan op de specifieke eigenschappen van giftige en bijtende ‘speciale gassen’.

 Acetyleen

 • Opgelost gas, poreuze massa, aceton of DMF als oplosmiddel
 • Stabiliteit acetyleen, gevaar van ontleding met ontploffingsgevaar (bij hoge druk)
 • Onverenigbaarheid met materialen als (koper, zilver en kwik)
 • Uitvoering cilinder, beproeving, toelating massa
 • Afname acetyleen, druk, temperatuur, meesleuren oplosmiddel
 • Vullen, cilinders, pakketten
 • Vlamterugslag, vlamdovers
 • Herkeuring, onderhoud pakketten
 • Acetyleencilinder in brand
 • Brandbaarheid

Zuurstof

 • Eigenschappen van zuurstof, sterk oxiderend
 • Materiaalkeuze, compatibiliteit
 • Reinigen van appendages
 • Restdrukafsluiters
 • Zeewatercorrosie

Waterstof

 • Materiaalkeuze, compatibiliteit
 • Uitvoering van appendages
 • Brandbaarheid

Koolzuur

 • Fysische eigenschappen
 • Gevaar van overvullen van cilinders, breekplaat noodzakelijk
 • Inwendige corrosie van cilinders
 • Verstikkingsgevaar
 • Directe invloed op ademhaling bij hoge concentraties
 • Bevriezingsgevaar (droogijs) 

Koolmonoxide

 • Materiaalkeuze, compatibiliteit
 • Giftigheid
 • Brandbaarheid

Propaan / butaan

 • Gas is zwaarder dan lucht, vloeit als gas  onzichtbaar naar het laagste punt
 • Brandbaar

Moeten cilinders worden vastgezet?

Het grootste gevaar van een gascilinder is dat hij omvalt. In het algemeen is bij een gascilinder de hoogte/breedte verhouding zodanig dat hij gemakkelijk omvalt. De huidige vorm van de voet biedt hier iets meer weerstand tegen dan de oudere voetvormen. Vooral beschadigde cilindervoeten vergroten de kans op omvallen. 

Het gevaar van omvallende cilinders is dat de afsluiter beschadigd raakt of zelfs afbreekt. Het gas dat dan onder hoge druk uitstroomt, kan de cilinder daarbij in beweging zetten, waarbij binnen 10 seconden een snelheid bereikt kan worden van 50 km/h. Vooral kleine cilinders zijn hiervoor gevoelig. Daarnaast kan het grote gewicht van een gascilinder ernstige schade aanrichten, zowel aan de omgeving als aan personen die geraakt worden. Een voet kan daarbij gemakkelijk verbrijzeld worden. 

Zet een cilinder daarom steeds goed vast. In de opslag kunnen meerdere cilinders tegelijk tegen omvallen beschermd worden door ze in een rek te plaatsen, vastgezet met een band of afgesloten door een ketting of stang. Tijdens gebruik moeten cilinders individueel worden vastgezet. Het plaatsen op een karretje heeft alleen zin als dat karretje de stabiliteit in voldoende mate verhoogt. Zet zonodig het karretje met de cilinder vast, zodat ze niet kunnen omvallen.

Wat te doen met een lekkende cilinder?

Wat u moet doen met een lekkende cilinder is afhankelijk van het gas dat in de cilinder zit en de grootte van het lek. Algemeen geldt: breng de cilinder naar een veilige plaats, waar het lekgas weinig gevaar oplevert, meestal is in de buitenlucht brengen het veiligst. Betrekkelijk kleine lekkages van inerte gassen (stikstof, argon, koolzuur) en zuurstof leveren weinig gevaar op mits er voldoende ventilatie is of de ruimte voldoende groot is. Brandbare gassen leveren een veel groter gevaar op. Gasvormige propaan en butaan vloeien net als water naar andere (lager gelegen) plaatsen. Het gas kan dan op geruime afstand van de lekkende cilinder worden ontstoken door een vonk of andere ontstekingsbron, wat een explosie tot gevolg kan hebben. Wees hierop bedacht, ook als u de cilinder verplaatst naar een veiliger plaats. 

Lekkage van giftige gassen is zeer ernstig en het gevaar is sterk afhankelijk van de eigenschappen van het gas. Waarschuw in dergelijke gevallen (en vooral bij ernstige lekkage) de brandweer en/of uw gassenleverancier. 

Markeer lekkende gascilinders duidelijk en geef indien mogelijk aan waar het lek zich bevindt. Overleg met uw leverancier over verder te nemen maatregelen voor deze cilinders.

Wat te doen met een defecte afsluiter?

Hier geldt maar één advies: Merk de cilinder duidelijk en geef aan wat er fout is. Neem contact op met uw leverancier en laat de cilinder ophalen. Probeer nooit een defecte afsluiter te repareren of toch te gebruiken. Door de hoge druk in de cilinder of door de eigenschappen van het gas loopt u een groot gevaar.

Wat gebeurt er als een cilinder omvalt?

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een cilinder in opslag of tijdens transport, en een cilinder in gebruik. Als een cilinder omvalt bij opslag of tijdens transport en de cilinder is voorzien van een goede bescherming van de afsluiter door een (vaste) kap of beschermring/ kraag, dan zal de cilinder door het vallen niet beschadigen of lek raken. Het grootste risico is dan dat de vallende cilinder een persoon raakt of schade aan de omgeving toebrengt. In geen geval zal de cilinder openbarsten door het vallen. 

 Als een aangesloten cilinder valt, dan bestaat er een kans dat de afsluiter of het aansluitstuk of reduceertoestel een obstakel raakt waardoor de afsluiter, of een onderdeel van aansluiting of reduceer, afbreekt. Hierdoor zal een meestal ernstige lekkage ontstaan; afhankelijk van het vrijkomende gas zal er gevaar zijn van brand of explosie, zuurstofverrijking met verhoogd brandgevaar, vergiftigingsgevaar of verstikkingsgevaar.

Als de cilinderafsluiter geheel afbreekt op de afsluitervoet bestaat ook het gevaar dat de cilinder door de stuwkracht van het ontsnappende gas snel in beweging komt, met groot gevaar voor de omgeving. Dit laatste gevaar is des te groter bij kleine cilinders, die bij opslag of intern transport gemakkelijk kunnen vallen. Kleine cilinders zijn vaak niet voorzien van een beschermkap.

Wat gebeurt er als een cilinder is betrokken bij een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval, waarbij de cilinders op de vrachtwagen goed in pallets zijn vastgezet en waarbij de kracht van de aanrijding niet zo groot is dat de pallets van het voertuig worden losgerukt, zal er over het algemeen geen schade optreden aan de cilinders. Als echter de vrachtwagen omslaat, of de kracht van de aanrijding zo groot is dat de pallets wel losgerukt worden, dan zullen de cilinders uit de pallet losraken en rondgeslingerd worden. 

Afhankelijk van de kracht waarmee dit proces verloopt, zal de bescherming van de afsluiter door een kap of beschermring/kraag ervoor moeten zorgen dat de afsluiter niet beschadigd wordt. Mogelijk zal een zware aanrijding leiden tot afbrekende afsluiters en verlies van product, met alle daaraan verbonden gevaren. Het grootste gevaar is dat de cilinders door het verkeersongeval in een brand terechtkomen; waarbij de kans bestaat dat de cilinders barsten.

Mag een acetyleencilinder liggend worden gebruikt?

Aanbevolen wordt om acetyleencilinders staande te gebruiken. Na horizontaal vervoer of opslag is het aan te bevelen om de cilinder voor gebruik enige tijd rechtop te zetten.

In welke stand moeten cilinders voor vloeibaar gemaakt gas gebruikt en opgeslagen worden?

Gascilinders worden best rechtopstaand opgeslagen en gebruikt. Bij vloeibaar gemaakte gassen is dit zeker het geval. 

Cilinders voor vloeibaar gemaakte brandbare of giftige gassen mogen alleen staand worden opgeslagen. Indien de gebruiker bij vloeibaar gemaakte gassen gasvormig product nodig heeft is een verticaal gebruik strikt noodzakelijk, anders kan vloeistof meekomen. 

Voor afname van vloeibaar gas, wordt best gebruik gemaakt van cilinders uitgerust met een stijgbuis, waardoor de cilinder ook dan steeds rechtopstaand moet gebruikt worden. Als een cilinder is uitgerust met een stijgbuis, dan wordt dat aan de buitenzijde aangegeven met een (rode) streep over de lengte van de cilinder (meest gebruikt voor koolzuur) of een T. 

In de koeltechniek wordt vaak gebruik gemaakt van een tweefase-afsluiter, waar, bij een verticale stand, naar keuze vloeistof of gas kan worden afgenomen.

Wat is het grootste gevaar van een gascilinder?

Buiten het gevaar van een gascilinder in een brand, ligt het grootste gevaar van een cilinder bij het manipuleren en omvallen hiervan. Daarom is het vastmaken van aangesloten cilinders zo belangrijk. Ook moet met de nodige omzichtigheid worden omgesprongen bij het transporteren van cilinders (maak gebruik van speciale steekwagentjes). 

Ook bij de opslag moeten cilinders worden vastgemaakt of op één of andere manier worden beveiligd om het domino-effect bij omvallen te beperken. 

Uiteraard zorgt de inhoud van de cilinder, afhankelijk van de eigenschappen van het gas zelf, voor de nodige risico’s indien lekken ontstaan. Uitvoeren van lekdetectie bij aansluiten en sluiten van kranen bij niet gebruik zijn primaire veiligheidsregels. 

Hoe vervoer ik een gascilinder in een personenauto?

Het vervoer van gascilinders in een personenwagen wordt ten sterkste afgeraden. Gascilinders worden bij voorkeur vervoerd in een open wagen. Is dit niet mogelijk, dan moeten tenminste de volgende regels in acht worden genomen voor vervoer in personenwagens: 

 • Reduceertoestellen en slangen afkoppelen
 • Monteer altijd de cilinderkap
 • Zorg voor een zeer goede permanente ventilatie
 • Geen toxische/corrosieve gassen vervoeren
 • Geen brandbare gassen in de kofferruimte vervoeren (onvoldoende ventilatie)
 • Zo kort mogelijke reisweg
 • Vervoer maximaal 50 liter in totaal
 • Zet de lading zeer goed vast. Door het gewicht van de cilinder(s) kunnen grote krachten optreden bij het remmen en nemen van bochten
 • Niet roken
 • Alleen met gesloten cilinderafsluiter(s) rijden
 • Brandblusser van 2 kg binnen handbereik is verplicht

Voor servicebusjes geldt dat de cilinders in een aparte ruimte vervoerd moeten worden, die apart op de buitenlucht is geventileerd.

Mag ik een cilinder zelf vullen?

Nee, met uitzondering van speciale karweicilinders voor propaan, is het niet toegestaan om zelf cilinders te vullen. De reden hiervoor is dat voor het veilig vullen van gascilinders een speciale installatie en specifieke kennis nodig is. Bij onoordeelkundig vullen bestaat de kans op overvulling, brand, barsten van de cilinder en vrijkomen van gas. Het zelf vullen van een kleine acetyleencilinder uit een grote cilinder is levensgevaarlijk.

Voor meer informatie, advies of een vrijblijvende offerte neemt u contact met ons op.