Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Boers - Beek BV lastechniek, gevestigd aan Didamseweg 33-35 7037 DJ BEEK (Gem. Montferland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Functionaris gegevensbescherming van Boers-Beek BV lastechniek is mevrouw A. Boers.

Contactgegevens:
Boers - Beek BV lastechniek
Didamseweg 33-35
7037 DJ  BEEK (Gem. Montferland)
Tel.: 0316 - 53 14 51
E-mail: info@boerslastechniek.nl
Website: www.boerslastechniek.nl

Persoongegevens die wij verwerken

Boers - Beek BV lastechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht de persoongsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boers - Beek BV lastechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensterlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Boers - Beek BV lastechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,m zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boers - Beek BV lastechniek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een werknemers van Boers - Beek BV lastechniek) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Boers - Beek BV lastechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boers - Beek BV lastechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boers - Beek BV lastechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevns sturen naar info@boerslastechniek.nl. Wij reageren zo snel mogelijk (binnen 4 weken), op uw verzoek. Boers - Beek BV lastechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boers - Beek BV lastechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerslastechniek.nl.