ONDERHOUD EN KEURING 

In onze werkplaats verrichten wij onderhoud en reparaties aan lasapparatuur en snijmachines. Om de voortang binnen uw organisatie niet te laten stagneren, kunt u desgewenst gebruik maken van vervangend materiaal. Tevens verrichten wij de jaarlijks verplichte keuringen volgens NEN 3140, waarmee u kunt voldoen aan ISO, VCA en Arbo regels. 

Wij beschikken over een goed geoutilleerde servicewagen, de 'SRV-wagen', zodat wij uw apparatuur ook op locatie kunnen repareren en (preventief) onderhouden.

Voor informatie omtrent onderhoud, reparaties en/of keuringen kunt u contact met ons opnemen. 

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140 is samen met de NEN 3840 en de EN 50-110 een norm die in Nederland aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties. De laatste versie van de norm is de nieuwe NEN3140:2011.

Door uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten inspecteren door deskundigen op het gebied van de NEN 3140 kunt u erachter komen waar de knelpunten, met betrekking tot arbeidsveiligheid, brandveiligheid, etc., van uw bedrijf zitten en wat u eraan kunt doen om deze te verbeteren.

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning. De strekking van de norm houdt in dat elektrische installaties of apparatuur veilig gebruikt moeten kunnen worden door de werknemer of bezoeker. Tevens dienen de (onderhouds-) werkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd te worden.

 Elektrische arbeidsmiddelen

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Als daarbij gebreken worden geconstateerd mogen deze middelen niet worden gebruikt. Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn:

 • elektrische handgereedschappen
 • verplaatsbare elektrische werktuigen
 • verplaatsbare leidingen
 • verplaatsbare lampen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • handgereedschappen voor het onder spanning werken
 • verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren

Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Het is wenselijk van deze inspecties checklijsten en/of meetprotocollen bij te houden. De middelen zelf kunnen na inspectie voorzien worden van een sticker waarop de datum van de inspectie en de volgende inspectie worden vermeld, tezamen met de paraaf van de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd.

De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving.

Bij de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen moet het volgende worden gecontroleerd:

De beschermingsmaatregelen tegen:

 • elektrische schok
 • thermische invloeden
 • overstroom, overspanning en onderspanning
 • de juiste werking van de veiligheidsketens
 • het juiste gebruik, gelet op de omgevingsomstandigheden

 De visuele controle

In de toelichting bij NEN 3140 is aangegeven dat bij de controle tenminste moet worden nagegaan: 

 • de mechanische toestand, inclusief de aanwezigheid van vocht en vuil
 • geen onderbreking in beschermings- en aardleidingen (voor zover dat te zien is)
 • aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd
 • gebruikte contactstoppen en koppelcontacten zijn niet beschadigd
 • de invoeren van de leidingen zijn goed gemonteerd inclusief de trekontlasting
 • hulpmiddelen, bedieningsorganen, schakelaars en relais zijn in goede staat
 • beveiligingstoestellen zijn correct afgesteld, juist gekozen en worden periodiek gecontroleerd volgens aanwijzingen van de fabrikant
 • er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidsketens
 • of materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp

Een visuele controle is dus het kritisch bekijken van het arbeidsmiddel waarbij eventuele beschadigingen kunnen worden vastgesteld. Ook kan, meestal door verkleuring, worden vastgesteld of het materieel te heet is geweest. In vele gevallen kan men dat ook ruiken.

Meten en beproeven

Zaken die niet te zien zijn moeten worden gemeten. Bij elektrisch gereedschap moet de isolatieweerstand worden gemeten en bij de aanwezigheid van een beschermingsleiding moet deze ook worden doorgemeten. De eisen die aan de isolatieweerstand worden gesteld zijn afhankelijk van de klasse van het bedrijfsmiddel. Deze klasse aanduiding is veelal op het kenplaatje van het bedrijfsmiddel te vinden. De weerstand van de eventueel aanwezige beschermingsleiding is afhankelijk van de lengte van de leiding en de aderdoorsnede.

Keuringsrapporten

Apparaten worden na goedkeuring voorzien van een keuringssticker. U ontvangt een keuringsrapport. De meetgegevens liggen dan vast en u kunt aantonen dat het apparaat goedgekeurd is.